You are here
Home > World > ‘નો ચોઇસ’ અથવા ‘એક શામ’: જ્યાં દરેક ગૃહના સભ્ય મહાભિયોગના લેખ પર Standભા છે

‘નો ચોઇસ’ અથવા ‘એક શામ’: જ્યાં દરેક ગૃહના સભ્ય મહાભિયોગના લેખ પર Standભા છે

‘નો ચોઇસ’ અથવા ‘એક શામ’: જ્યાં દરેક ગૃહના સભ્ય મહાભિયોગના લેખ પર Standભા છે

Translating…

Politics|‘No Choice’ or ‘a Sham’: Where Every House Member Stands on the Articles of Impeachment

DemocratsDem. 133 0 10 90
IndependentsInd. 1 0 0 0
RepublicansRep. 0 139 0 58
Total 134 139 10 148

The House Judiciary Committee is expected to vote on articles of impeachment against President Trump on Thursday, ahead of a vote by the full House of Representatives next week. Democrats charged Mr. Trump with abuse of power and obstruction of Congress as they accused him of violating the Constitution by pressuring Ukraine for help in the 2020 election.

The vote is expected to fall along party lines, with no Republicans in support of impeachment (here’s a guide to the impeachment process). The New York Times began surveying members and collecting public statements on the articles on Wednesday.

Email us at congress-whipcount@nytimes.com with updated statements.

What Democrats Have Said So Far

Some Democrats have said they are still evaluating the articles of impeachment, but none have come out against them so far.

Judiciary

Member of House Judiciary Committee

Red districts were won by President Trump in 2016

Democrats

133 Support

Madeleine Dean Pa. 4 Judiciary

“The evidence shows the president’s wrongdoings.”

Sheila Jackson Lee Tex. 18 Judiciary

“Perpetrated constitutional crimes.”

Jamie Raskin Md. 8 Judiciary

“The transcript is proof positive of his guilt.”

Sean Casten Ill. 6

“Facts must be the basis for any decision.”

Lloyd Doggett Tex. 35

“Trump confessed he did it.”

Mike Doyle Pa. 18

“The evidence is overwhelming.”

Adriano Espaillat N.Y. 13

Rep. Espaillat was “among the first members to call for impeachment as early as 2017,” a spokeswoman said.

Dwight Evans Pa. 3

“Necessary for upholding our oath of office and the Constitution.”

Lois Frankel Fla. 21

“Sadly, Mr. Trump has put himself before country.”

Alcee L. Hastings Fla. 20

Eddie Bernice Johnson Tex. 30

Joseph P. Kennedy III Mass. 4

“Impeachment is our constitutional remedy to a lawless president.”

Dan Kildee Mich. 5

“Damning evidence.”

John B. Larson Conn. 1

“Evidence that has been laid out has made it clear.”

Al Lawson Fla. 5

“We cannot sit on our hands.”

Chellie Pingree Me. 1

“There is a mountain of evidence“

Mark Pocan Wis. 2

“There is no doubt about it”

Lucille Roybal-Allard Calif. 40

Bobby L. Rush Ill. 1

“I’m more convinced now than ever.”

Jackie Speier Calif. 14

“History will stand in judgment of us all.”

Lori Trahan Mass. 3

“Hope Senate Republicans come to their senses.”

Peter Welch Vt. 0

“The hardest vote.”

+ View all

0 No

10 Undecided or unclear

Cheri Bustos Ill. 17

“I will review their findings with the gravity a moment like this demands.”

Kendra Horn Okla. 5

A spokesman said that Ms. Horn is reviewing the articles.

Daniel Lipinski Ill. 3

“Will carefully consider.”

Xochitl Torres Small N.M. 2

90 No response yet

Ted Lieu Calif. 33 Judiciary

Sanford D. Bishop Jr. Ga. 2

Lisa Blunt Rochester Del. 0

Raja Krishnamoorthi Ill. 8

Alexandria Ocasio-Cortez N.Y. 14

Collin C. Peterson Minn. 7

Ayanna S. Pressley Mass. 7

Linda T. Sánchez Calif. 38

Peter J. Visclosky Ind. 1

+ View all

What Independents Have Said So Far

Justin Amash was the only House Republican to support an impeachment inquiry, but he has since left the party and become an independent.

Judiciary

Member of House Judiciary Committee

Red districts were won by President Trump in 2016

Independents

0 No

0 Undecided or unclear

0 No response yet

What Republicans Have Said So Far

No House Republicans are expected to support the articles of impeachment.

Judiciary

Member of House Judiciary Committee

Republicans

0 Support

139 No

John Ratcliffe Tex. 4 Judiciary

“Today’s Democrats are the founders worst nightmare come true.”

Guy Reschenthaler Pa. 14 Judiciary

“Political hit job.”

Greg Steube Fla. 17 Judiciary

Jim Baird Ind. 4

“A continuation of efforts to prevent President Trump from being re-elected.“

Gus Bilirakis Fla. 12

“A politically motivated ruse.“

Dan Bishop N.C. 9

“historic shame”

Mike Bost Ill. 12

“Endless investigations and partisan inquiries yielded scant evidence.”

Earl L. “Buddy” Carter Ga. 1

“Witch hunt.”

John Curtis Utah 3

“The articles of impeachment before me have made this vote a rather easy decision.”

Warren Davidson Ohio 8

“Americans have yet to see clear and convincing proof.”

Scott DesJarlais Tenn. 4

“The Russia Hoax failed and so will this one.”

Bob Gibbs Ohio 7

“They are investigating a crime that didn’t occur with a victim that doesn’t exist.”

Brett Guthrie Ky. 2

“Does not believe there is sufficient evidence to impeach President Trump.”

Jim Hagedorn Minn. 1

“An unwarranted, overtly political attempt.”

Kevin Hern Okla. 1

“Wholeheartedly oppose this farce.”

Duncan Hunter Calif. 50

“This process is not about justice, accountability, or protecting the Constitution.”

Dusty Johnson S.D. 0

“I don’t believe removal is in the best interest of our nation.”

Bob Latta Ohio 5

“A total sham.”

Cathy McMorris Rodgers Wash. 5

Ralph Norman S.C. 5

“If it were permissible to camp out on the House floor so that he could be first in line to vote against these articles, then Rep. Norman would have already unrolled his sleeping bag,” a spokesman said.

Bill Posey Fla. 8

“It’s time stop the partisan politics.”

John Shimkus Ill. 15

“President Zelensky himself has said numerous times that he was not pressured.”

Mike Simpson Idaho 2

“This madness should come to an end.”

Jason Smith Mo. 8

“This process should have never been started.”

Fred Upton Mich. 6

“The President’s behavior was wrongheaded, inappropriate, and ill-advised, but was it impeachable? My answer is no.”

Mark Walker N.C. 6

“This is a dark day for our country.“

Michael Waltz Fla. 6

“Doesn’t rise to the level of high crimes or misdemeanors.”

Steve Watkins Kan. 2

“I look forward to voting nay.”

Bruce Westerman Ark. 4

“A scripted, one-sided process.”

Roger Williams Tex. 25

“Their phony investigation has never been about the facts.”

+ View all

0 Undecided or unclear

58 No response yet

Michael C. Burgess Tex. 26

K. Michael Conaway Tex. 11

Mario Diaz-Balart Fla. 25

Jaime Herrera Beutler Wash. 3

Trey Hollingsworth Ind. 9

David B. McKinley W.Va. 1

Christopher H. Smith N.J. 4

William R. Timmons IV S.C. 4

+ View all

Top